Laena targalt | Finantsnõuandla

Finantsnõuandla vastab tarbijate seas kõige sagedamini esilekerkivatele küsimustele – töötades läbi siinsel lehel käsitletavad teemad, on võimalik tõsta tarkade krediidiotsuste tegemise tõenäosust!

Kuidas eristada üksteisest erinevaid tarbimisele suunatud laenutooteid?

Kuigi me teame, et suurem osa laenutoodetest on suunatud tarbimise hõlbustamiseks, võivad mõned laenutooted teineteisest spetsiifiliste väikeste nüansside poolest erineda. Tõenäoliselt tekitab suurimat segadust vajadus teha vahet tarbimislaenudel, järelmaksudel ning kiirlaenudel, mille piirid erisuste osas on kohati üsna hägused. Peamine vahe neid kolme silmas pidades tekib enamasti tagasimakseperioodi ning intressikulu erisustes. Üldise reegli kohaselt kehtib järgmine seaduspärasus – mida suurem laenusumma, seda pikem tagasimaksete periood on võimalik laenulepinguga määrata. Kuigi näiliselt pakutakse suuremate rahasummade laenamise puhul madalamat intressi, siis tasub olla tähelepanelik – pikema perioodi jooksul võib intressikulu osutuda kordades suuremaks, kui näiteks lühema perioodi vältel „kõrgemat“ intressi tasudes. Seega ei tasu näiteks kiirlaenude puhul lasta end heidutada esmapilgul kõrgemana tunduvast intressimäärast – tegelik kulu võib olla hoopis väiksem, kui mõne teise, pikemaks tagasimakseperioodiks valitud laenutoote puhul. Erilist tähelepanu tuleks pöörata ka nn peidetud kuludele, mis võivad krediidi kulukuse määra oluliselt mõjutada ning seda enamasti mitte tarbija kasuks.

Mis toode on krediidikonto ning kuidas see erineb klassikalisest järelmaksust?

Krediidikonto on lihtsamalt lahti seletades uuendatud versioon kiirlaenust ning asendab tegelikult suurpankade pakutavat krediitkaarti ja/või arvelduskrediidi teenuseid. Selle laenutoote põhimõte peitub personaalse krediidilimiidi määratlemises, mis pannakse paika vastavalt esitatud andmetele laenulepingu sõlmimise alguses. Sisuliselt tähendab krediidikonto avamine virtuaalset rahatagavara, mida soovi korral ning vastavalt vajadusele on võimalik mistahes ajahetkel kasutusele võtta. Seega on tegemist mugava teenusega, mis võimaldab tarbijal tekitada endale majanduslik kindlustunne ootamatuteks olukordadeks. Positiivse poole pealt võib selle teenuse puhul tuua välja mõistliku intressikulu võttes arvesse seda, et intresside tasumise kohustus kaasneb ainult selle summa pealt, mille oled reaalselt kasutusele võtnud. See omakorda annab tarbijale võimaluse hoida kulud madalad ning lisaks sellele on soovi korral võimalik tehtud tagasimakseid vajalikul hetkel taaskasutada. See võimalus hoiab rahavoo ühtlasena ning ei tekita ootamatut olukorda, kus rahalised ressursid on endalegi märkamatult otsa lõppenud.

Kiirlaenude negatiivne kuvand – karm reaalsus või pigem müüt?

Läbi aastate on kiirlaenuteenuste pakkujaid süüdistatud liigkasuvõtmises, mida peegeldatakse tarbijateni näiliselt kõrgete intressikulude esile tõstmises. Ei tasu unustada, et tarbija jaoks on tegemist siiski mugava laenutootega, sest võimaldab oma esitatavate nõuete spetsiifikast tulenevalt saada mõnel juhul kiirlaen 15 minutiga kätte. Kuna laenuandja jaoks on tegemist tagatiseta laenude väljastamisega, on selliste laenude väljastamine seotud harjumuspärasest kõrgema riskiga ning seetõttu on kõrgema intressiga laenude väljastamine pelgalt üks viis, kuidas end makseraskustesse sattunud tarbijate eest kaitsta. Sageli panevad tarbijad end ise keerulisse olukorda, kui hindavad enda reaalselt maksevõimet tugevalt üle ning sellest tulenevalt on kiirlaenud läbi meedia saanud endale külge negatiivse kuvandi. See on üks põhjus, miks aina suurem hulk krediiditeenuste pakkujatest rõhuvad laena targalt põhimõtete järgimise vajadusele, kuna vastutus kohustuste võtmise eest peaks olema jagatud laenuandja ning tarbija vahel võrdselt.

Millest pärineb arusaam, et kiirlaenud on röövellikud?

Tulles tagasi eelmises punktis jagatud selgituste juurde, mis käsitlesid kiirlaenude negatiivse kuvandi tekkimise tagamaid, siis sarnasel põhimõttel võib jagada ka mõtteid röövellikke kiirlaenuandjate olemusest. Võttes arvesse konkureerivate krediiditeenustega võrreldavaid keskmisest kõrgemaid intressikulusid ning tarbijate minevikus tehtud valearvestusi, kus uue kiirlaenu võtmisega püüti tasuda varasemaid kohustusi, võib öelda, et laenutootele külge poogitud maine on mõneti põhjendatud, kuid seda pigem tarbijate endi käitumisest tulenevalt. Seetõttu rõhume siingi faktile, et laenamine peab toimuma mõistuspärase tegevuse tulemusena ning võimete ülehindamine võetud kohustuste täitmise seisukohalt peaks olema rangelt välistatud. Selleks, et veenduda krediidipakkuja teenuse sobivuses tuleb kindlasti võrrelda kõiki teenuse kasutamisega seotud kulusid – seda on kõige tulemuslikum teha krediidi kulukuse määra järgi, et võimalikud laenuvõtmisega kaasnevad kulud ei jääks tähelepanuta.

Kuidas mõjutab kiirlaenu kasutamine minu võimalust kasutada teisi krediiditeenuseid?

Levinud müüdi kohaselt peetakse kiirlaenude kasutamist sageli halvaks näitajaks tarbija krediidivõimelisuse hindamise faasis, mis võib tähendada vähenenud võimalusi tulevikus teatavate krediiditeenuste kättesaadavust suurpankades. Meie ütleme aga, et olulisem sellest, kas ollakse kasutanud kiirlaenude teenuseid, on see, milline on olnud potentsiaalse tarbija varasem maksekäitumise ajalugu. See tähendab, et esmajoones vaatavad krediiditeenuste pakkujad seda, kas taotluse esitajal on olnud pikemaajalisi võlgnevusi või esinenud probleeme maksetähtaegadest kinnipidamisel. Kõige olulisem on seega olla oma kohustuste täitmisel täpne ning jälgida, et lepingutingimuste järgimine ning neist kinnipidamine ei valmista pikemas perspektiivis probleeme. Kui see kõige peamine nõue on täidetud, ei peaks tavapärasel määral kiirlaenude kasutamise pärast liigset muret tundma – peaasi, et pakutavast laenutootest liigselt hasarti ei mindaks!

Soovisin pangast võtta kodulaenu, kuid pank keeldus selle andmisest. Kas põhjuseks on varasem kiirlaenu kasutamine?

Kiirlaenuga on seotud mitmeid erinevaid (peamiselt negatiivse alatooniga) müüte ning kodulaenu saamise võimalikkus pärast kiirlaenude tarbimist ei ole siin kahjuks erand. On tõsi, et liiga sagedane kiirlaenutarbimine võib pankade otsust kodulaenu andmisel mõjutada mitte just positiivses suunas. Samas tuleb nentida, et keeldumise põhjus ei peitu enamasti üksnes selles faktis, et laenusoovija on lähiminevikus kasutanud kiirlaenu teenust, vaid hoopis selles, et tal on tekkinud järjepidev vajadus kasutada krediiditeenuseid igapäevaste kulutustega toimetulekuks. Liiga sage või üksnes teatud tüüpi finantseerimisteenuste kasutamine viitab sellele, et üldine oskus sissetulekute piires majandada on kehv ning võimalus, et ka tulevaste kodulaenumaksetega ei tulda toime, on pankade arvates üsnagi tõenäoline. Seetõttu soovitame mitte keskenduda üksnes varasemale kiirlaenu kasutamise faktile, vaid mõelda, milline on olnud varasem krediiditeenuste kasutamise profiil.

Kuidas saan kiirlaenu võttes tagada, et hilisem kodulaenu saamine ei ole selle tõttu takistatud?

Pank võtab liigset kiirlaenutarbimist pigem ohumärgina ning kaalub tõsiselt alternatiivsete krediiditeenuste pakkumist seesuguse finantskäitumise profiiliga klientidele. Selleks, et mitte nõrgestada enda võimalusi tulevase kodulaenu saamiseks, soovitame iga laenuotsuse tegemisel mõelda, kas see on tõesti möödapääsmatu või on tekkinud rahahankimise vajadus võimalik lahendada muul moel. Mõistagi tuleb kõiki võetud kohustusi täita korrektselt, sest makseraskustesse sattumisel võib olla võlakeerisest keeruline väljuda ning see olukord võib rikkuda seni korrektsena püsinud maksekäitumise ajaloo.

Kuidas saan kiirlaenu võttes tagada, et hilisem kodulaenu saamine ei ole selle tõttu takistatud?

Võlgnevuste tekkimine on tugevalt seotud sellega, milliseks hindab laenusoovija oma võimet tasuda krediidiasutustest võetud kohustused. Maksevõime analüüs tuleb teostada enne uue kohustuse võtmist ning põhineb oma rahaliste vahendite ning majandusliku seisukorra ausal hindamisel. Selle valguses rõhuvad laenuandjad järjepidevalt laena targalt põhimõtete järgimise vajadusele. Kohustuste osakaal pere/indiviidi väljaminekutes ei tohiks hea tava kohaselt ületada rohkemat kui 40% osakaalu. Sellest piirist kinnipidamine on suuresti tarbija enda vastutusala, kuid kontrolli teostab alati ka krediidiasutus iseseisvalt. See on ka põhjus, miks on vaja laenutaotlusega koos esitada pangakonto väljavõte – et oleks võimalik hinnata laenusoovija sissetulekute ning väljaminekute struktuuri ning tõendada laenutaotluses esitatud andmete õigsust. Tavapärane praktika eeldab, et andmetes esinevate lahknevuste korral keeldub laenuandja krediidi väljastamisest tehes seda eelkõige kliendi huve silmas pidades. Tulevikus tekkivate võlgnevuste vältimiseks on seetõttu oluline esitada krediidiandjale alati tõesed andmed oma kohustustest ning loota, et maksevõime halvenemist ei ole lähitulevikus ette näha (näiteks töökaotuse või sissetulekute vähenemise tõttu).

Millised kulud kaasnevad kiirlaenu võtmisega?

Kiirlaenu võtmine on tarbijale erinevate kululiikide plaanis soodne teenus. Seda peamiselt seetõttu, et peale intressikulude ei lisandu muid laenu väljastamisega seotud lisakulusid. Näiteks ei näe tavapärane praktika ette lepingutasu laenusumma väljastamisel, samuti puudub kiirlaenu saamiseks vajadus omada lisatagatis – nii jäävad ära hüpoteegi seadmisega seotud kulud (notaritasu). Mõned teenusepakkujad korraldavad aeg-ajalt kampaaniad, mille raames on võimalik saada esimene kiirlaen sootuks intressivabalt – 0% kuluga. Sellist soodustust pakutakse enamasti küll vaid uutele klientidele, kuid on siiski hea võimalus veendumaks, et kiirlaenude kasutamine korrektsete lepingutingimuste täitmise korral on tarbija jaoks täielikult riskivaba. Nii loovad kiirlaenude väljastajad usalduse tekitamisega hea pinnase tulevaseks koostööpartnerluseks nende inimeste jaoks, kes muidu kiirlaenudega seonduvasse on senini skeptiliselt suhtunud.

Kelle poole ma võin pöörduda, kui mulle jäävad kiirlaenu puudutavad teenusetingimused arusaamatuks?

Teatavasti kaasnevad iga kohustuse võtmisega tarbijatele ka õigused, mida on kohustatud järgima ning kliendile võimaldama eranditult kõik krediiditeenuste osutajad Eestis. Nii on see ka teenusetingimuste osas selgituste saamisega – nende osas kohustub krediiditeenuse pakkuja jagama kõikidele oma klientidele vajaduse korral lepingueelset teavet. Kuna finantsteenustega seotud lepingud võivad sageli sisaldada endas keerukaid termineid ning intressimäärade arvestus võib tavatarbijale tunduda keerulisena, on krediidiandjal kohustus kõiki tekkivaid küsimusi lahendada läbi vastavasisuliste selgituste jagamise. Seetõttu soovitame mistahes küsimuste tekkimisel pöörduda esmajoones oma laenuandja poole, eriti juhul kui vastuse sisust võiks sõltuda tehtav laenuotsus. Sellisteks puhkudeks on teenusepakkuja ettevõttesse tavaliselt palganud vastava spetsialisti, kes suudab igas taotlusetapis osutada adekvaatset ning asjakohast nõustamisteenust.

Kas riik reguleerib tarbija hüve silmas pidades kiirlaenude väljastamist?

Kuna kiirlaenude ja üldse erinevate finantsteenuste turg on pakkumistest üle küllastunud, siis mõistagi vajab valdkond teatavat riigipoolset regulatsiooni, et laenamisega seotud tegevused ning kaasnevad riskid oleksid minimeeritud. Kui jätta kõrvale finantsteenuste reklaamimisega seonduvad piirangud, siis on vast kõige tuntum laenupakkuja kohustus enne laenu väljastamist läbi viija laenaja isikusamasuse tuvastamine. Ühest küljest on see kohustus seotud vajadusega tõkestada musta raha liikumist turul, kuid teisalt on nõue suuremalt jaolt seotud tarbija enda turvalisusega. Eriti oluline on see temaatika nendes olukordades, kus kiirlaenu üritatakse võtta võõra dokumendiga, tekitades nii kõrvalistele isikutele rahalisi kahjusid, mis võivad lõpuks ulatuda tuhandetesse eurodesse. Seetõttu on esmakordsel laenamisel kohustus identifitseerida tegelik kasusaaja ehk laenuvõtja, et veenduda esitatud andmete õigsuses.

Mida teha siis, kui laenumaksete tasumisel on tekkinud võlgnevus?

Võlgade tekkimine ei ole kindlasti olukord, millest keegi end meelsasti leida sooviks. Kui võlgnevused on siiski mingil põhjusel tekkinud, tasub olukorra lahendamiseks säilitada kainet meelt ning mingil juhul ei tohiks probleemide lahendamise asemel enda pead liiva alla peita. Soovitame laenuandjaga ühendust võtta juba hetkel, mil laenumaksetega hätta jäämise tõenäosus on selgeks saanud. Üldiselt püüavad laenuandjad makseraskuste tekkimisel leida kliendi jaoks erinevaid lahendusi, mis võimaldaksid kas ajutiselt või pikema perioodi jooksul vähendada raskustesse sattunud tarbija maksekoormust. Üheks levinuimaks võimaluseks on maksepuhkuse vormistamine perioodiks, mil sissetulekud on ajutiselt vähenenud (näiteks haigusperioodil). Tõsisemate või pikemat perioodi kestvate maksehäirete korral on võimalikud ka sellised lahendused nagu maksegraafiku muutmine pikemale perioodile eesmärgiga vähendada ühes kalendrikuus tasutavat laenusummat. Viimase lahendusena pakutakse võimalust kasutada laenude refinantseerimist, mis võimaldab juba tekkinud võlgnevusega kaasnevad lisakulud (viivised) ning laenu põhisumma muuta üheks laenuks ehk alustada laenu tasumisega nö puhtalt lehelt.

Ferratum logo
Laen kiirelt ja mugavalt

Uutele klientidele laenulimiit 30 päeva 0-intressiga. Lepingutasu puudub. Raha kätte mõne minutiga.

Krediidi kulukuse maksimaalne määr on 52,08% aastas järgmistel näidistingimustel: laenulimiit 2000 €, krediidi tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma 2462,20€ (sisaldab lepingutasu 0 €) fikseeritud aastaintress  (42,66%). Määr on arvestatud eeldusel, et laenulimiit võetakse kasutusele viivitamata ja täies mahus ning makstakse tagasi 12 võrdse tagasimaksena võrdsete ajavahemike järel alates kuu aja möödumisest laenulimiidi kasutusse võtmisest.

Kiirlaenud.ee kasutab küpsiseid. Loe lähemalt